Category Archives: Wanita & Aku

MERINDUKAN IBU

Standar

Aku sangat merindukanmu Ibu…

dsc_0153

Kenangan tentangmu terus menghantuiku…

Ingatanku kembali ke masa kecil dulu…

Berdua denganmu sepanjang perjalanan itu…

Kau tanamkan padaku pertama kalinya untuk mencintai tanah air kita…

Memandang hamparan sawah yang kita lalui…

Kau lantunkan pujian dengan suara merdumu…

Read the rest of this entry

Iklan

Bali Miwiti

Standar

geguritan dening Tomy Arjunanto

Aku ora bisa nyawang eluhmu,
dleweran netesi praupan ayu,
sumujud ing dlamakan aku njaluk pangapuramu.
Karep lan pepenginanku,
kabeh mau kanggo sliramu,
nanging mbokmenawa kegubel ing nepsu,
dadine gawe gempung susahing atimu,
sepisan maneh tak suwun agunging pangapuramu.

Wis lejara aja kendak ing ati,
Tak madeg jejer lanang sejati,
regem kenceng tangan tak kanthi,
dalan panguripan bareng mecaki.

 

Semarang, 16 September 2015

LELANAGING JAGAD

Standar

ARJUNA,

dikatakan sebagai Lelananging Jagad,

bukan karena keberhasilannya berpoligami hingga para dewi & bidadari pun diperisteri.

namun sarat makna filosofis sebagai pencapaian hidup.

berikut arti dari istri2 Arjuna yang saya ambil tiga, yang diperistri sah bukan dari nikah siri atau nikah gandarwa :

♥  SUBADRA — lambang sakti seorang pria, aspek kewanitaan yang sempurna (kekuatan feminim dan dinamis), pemenuhan EGO

♥ SRIKANDI — Slamet, Ngliwet, Reja, Mulya, lambang pemenuhan kebutuhan, tak hanya pemuasan nafkah batin namun juga pemenuhan nafkah lahir

♥ LARASATI — Tentrem, Lerem, Teguh Rahayu, Wiyana, lambang hidup tak sekedar sebagai ‘Pemburu’. Sendika Dawuh atas segala yang terjadi dalam hidup. menikmati & mensyukuri hidup yang telah terberi.

Tomy Arjunanto

Tomy Arjunanto

NYAUR BANYU SUSU

Standar

Hamit-hamit kalimantabik.
Salam karaharjan dhumateng para sedherek sedaya ingkang minulya.
Keparenga kula ngaturi pirsa babagan piwulang kautaman mungguhing Bangsa Jawa saking Para Leluhur.
Jumbuh kalawan kawontenan nagari ingkang samya risak amargi saking tumindake manungsa ingkang sami kicalan jati diri, kula badhe matur tuwin ajak-ajak supados para sedherek sedaya sami-sami putranipun Ibu, kersa kondur wonten pangrengkuhe Ibu.
Kanjeng Ibu tansah kapang dhumateng para putrane, katresnan Ibu tansah lumintu mbanyu mili dhumateng keng putra sarta mboten nyacah lan ngemut-emut kalepatan kita, nanging suwalikipun, kadhangkala kita lali marang wong tuwa malah asring damel getun lan gempunging manah, kados paribasan ‘kasih ibu sepanjang jalan kasih anak sepanjang penggalan’.
Mboten badhe dados lare duraka, mila sumangga kita sedaya purun wangsul dhumateng Bapa Biyung kita sedaya. Kautaman Leluhur sampun paring piwulang bilih Bapa Biyung punika minangka Lajering Urip Pancering Allah, nenggih Allah Katon.
Sumangga sami NYAUR BANYU SUSU dhumateng Ibu,
Mboten nami badhe damel asoripun sih katresnan Ibu dene kumawantun nyaur banyu susu. Badhe kados pundi kemawon, sih katresnan Ibu marang kita mboten badhe saged kasaur. Nyaur banyu susu ngemu suraos bilih kita minangka anak mboten lali marang wong tuwa. Sedaya pangrengkuh lan sih katresnane tiyang sepuh marang kita putranipun mboten badhe kalimengan.

Dene patrapipun kados makaten :
Para sedherek saged nyawisaken Kembang Setaman punapa Kembang Boreh ing njero ngaron/baskom isi toya. Samangke monjuk ngarsaning Ibu, sujud sumungkem, ngaras tuwin ngumbah sukunipun Ibu saking racikan/driji, polok ngantos wengkelan/wentisipun dipun blonyo ngagem sekar, kanthi matur mekaten :
Duh Ibu.. Keng putra sowan wonten ing ngarsanipun Ibu.
Sepisan, caos sembah pangabekti mugi konjuk ing ngarsanipun Ibu.
Angka kalih, mbok bilih wonten klenta-klentunipun atur kula saklimah tuwin lampah kula satindak ingkang kula jarag lan mboten kula jarag ingkang mboten ndadosaken sarjuning panggalih, mugi Ibu kersa maringi gunging samodra pangaksami.
Keng putra nyuwun sabda lebur sedaya kalepatan ingkang sampun kula lampahi, lan keng putra nyuwun berkah pangestu tuwin sabda pangandikanipun Ibu.

Ing mangke biyasanipun Ibu lajeng muwun, tangis-tangisan lan paring sabda pangandika.
Tumetesing waspa Ibu dados pambukaning warana ghaib lan sabda pangandikanipun andadosaken pangestu lan sipat kandel kita.
Inggih punika ingkang ugi dipun wastani salah satunggiling cara GAWE WADAHING NGELMU, Kagem para panggilut Kasampurnan, tamtu sampun boten katilapan menawi Ngelmu puniku wonten wadhahe, wonten isine lan ugi wonten tutupipun. Dipunwastani tutuping ngelmu menawi sampun saged pepanggihan kalawan Sedulur Sejatinipun piyambak. Nanging kados pundi sagedipun nutup menawi wadhahipun kemawon dereng mangertos punapa dene isinipun.??
Sasampunipun sami tetangisan, sukunipun Ibu lajeng kita lap ngantos garing. Toya sajeroning ngaron wau sampun dipun bucal nanging kita pundhut sagelas kangge diminum.
Dene kagem sedherek ingkang sampun katilar dening Ibu punapa dene Bapa ingkang sampun surut ing kasedan jati caranipun benten malih.
Ubarampe ingkang dipuncawisaken :
1. Kembang Boreh lan Kembang Setaman;
2. Santen klapa ijo dicampur gula Jawa.
Patrapipun :
1. Sareyan dipun banyoni santen saking nginggil mangandhap lajeng kanan kering sakupengipun;
2. Kijing/Pathok/Sekaran sareyan dipun blonyo kembang boreh;
3. Nunten sujud sungkem nyuwun pangapunten lan nyuwun berkah keramatipun Ingkang Sumare.
Mugi kita sedaya pra putra Ibu, inggih Ibu kita pribadhi punapi Ibu Pertiwi, tansah dipunjangkungi lan dijampangi sih katresnan Ibu. Nyumanggakaken menawi badhe nglampahi dawuh kautaman leluhur punika.
Wilujeng rahayu kang tinemu, bandha lan begja kang teka.
Nuwun…

ASMARADANA PULANG ASMARA

Standar

……….Karipta dening Tomy Arjunanto


Nganyut ndriya ndudut ati,
Kwasa ngimpun rahsa mulya.
Tuhu lam-lamen katreme,
Nyawiji kang dadi sedya.
Mbabar gatining wacana,
Tetimbangan tresna tuhu,
Jimat tulus panarima.

Nimas pepujaning ati,
Salira wewangi ganda.
Rinuket sajroning jinem,
Tan nedya ginggang sakrikma.
Krya sesotya sun pepuja,
Sang mustikaning pandulu,
Sulistya endahing warna.

Tresnaku sundul wiyati,
Tumuwuh jroning prasaja,
Sumedya andum ing paweh,
Daya kamulyaning gesang.
Tinerak alun asmara,
Mbangun turut atut runtut,
Cumbana sigaran nyawa.

AKU, KAMU DAN DAFTAR BELANJAAN KITA

Standar

Kulihat kembali profil picture-mu, hmmm… memang sungguh menarik hati, tak salah jika aku langsung jatuh cinta dan buruan nge-add kamu.

Seperti yang ditayangkan dalam iklan-iklan di banyak media, beragam gaya hidup post modern yang sangat mengesan. Dalam diriku terbentuk suatu gambaran ideal tentang sosok yang patut dicinta, gambaran ideal yang lalu menjadi shopping list, daftar belanjaanku, yang kemanapun selalu kubawa.

Aku begitu mencintai daftar belanja itu sehingga saat aku bertemu denganmu, orang yang cocok dengan daftar tersebut, dengan mudahnya kukatakan “Aku Mencintaimu”.

Aku mencintai kamu, tenan ki ora ngapusi, mencintaimu sesuai dengan segala gambaranku tentang dirimu :

Read the rest of this entry

Yang Tersembunyi.. (sebuah halaman narsis)

Standar

Masih ingatkah dulu?

Kala kau berikan aku

Surat cintamu

narsisku

Aku terlena

Dalam kebimbangan .. kebingungan..

Dan kau hanya tersenyum

Dan berkata…

Surat… untukmu..

Saat itulah aku tertegun

Bingung

Kubuka, kubaca dan kubaca

Kupahami segera

Inilah ungkapan cintamu

Cintamu.. pertamaku

Indah memang

Kunikmati setiap hari

Penuh kebahagiaan

Hari berganti minggu

Minggu berganti bulan

Jika saja waktu tidak berlalu

Kau tak akan pernah tinggalkanku

Dan … saat ini

Aku begitu sangat merindukanmu