Category Archives: syair gaib

WEDHA PININGIT

Standar

Antara lama ana marmaning Hyang Widhi,

Kusuma taruna jati bebisik Satriya Suci,

Wus mantun hanggenira piningit linuwaran dening Allah,

Kinen anyapih gung-agenging perang rusuh,

Hanyirnakaken durjana durmala durmadi,

Suksmaning Suksma Jati.

Sanadyan hamung priyangga prasasat hangadu jalmi,

Ewa semana mengsahira sami kabarubuh kasoran yudhanira.

Inggih satriya puniki langgeng dzikire,

Pandita, guru, kyai iku kang dadi kawulane.

Narpati Njeng Sunan Herucakra jejulukipun,

Hambawahi Tanah Jawa,

Jawa jawi mapan wus ngerti dadi wajibing wong urip sakdurunge mati.

Pangarsa kang nyata,

Imam Mahdi tetengeripun.

Read the rest of this entry

Iklan

SUPATA NUSANTARA

Standar

kumayan Sang Naga amemasuh memala

kumayan Sang Naga amemasuh memala

Heh ya kemladeyan ngrepak tunggak
Geniku sakpelik munggah krapak
Dennya jinejer pamong kawula dasih
Drana driya ora ateges kalindhih

Bumi wus gumelar
Langit belang amba
Hambeg deksura aglar
Wohira pinasthi tumiba

Wus katrem anggonmu dlajigan
Canthula ambondhan ngidak-idak sirah
Dening kodratingsun samya kaprabawan
Sajenku jangkep kembang macan kerah

Asta kekalih angigel laras
Dak gawe wayangan sewengi natas
Lakon bandayudha silih busana
Anderpati horeging bawana

Hiya iki supata Nusantara
Pecahing raga
Pecahing rasa
Pecahing sukma
Sukma ketula-tula ketali
Rasa rasaning nagari roganing Brawijaya duk ing nguni

…….bumi gonjang-ganjing… langit kelap-kelap… sungsang bawana walik…….

PADUPAN KENCANA, titip pesan buat para pemuda dan calon pemimpin bangsa

Standar

pfupnKevCn

Apuranen kumawani atur kagawa tyas kayungyun,

Hening ati madyaning ratri,

Ameruhi…..

Kurungan peksi prada rukmi samya sunya tan ana kang nenggani

Perkutute anggegana sirna urubing cahya

Peteng ndedet lelimengan…..

Angrerintih kalimputan…..

Para bajang atut wuri Si Kaki

Adedamar nuntun barisan mecaki dalan

Wus rusak dhatulaya !!

Rasa datan bisa anyurasa !!

Oncat maligi jiwangga !!

Lebur tumpur tataning sujanma !!

Duh… kadhang-kadhang taruna jatmika,

Jantraning jagad wus aweh sasmita,

Angajap tyas rahayu samya weweka,

Golonging tekad meper hardaning priyangga

Duh… reroncening puspa,

Datan rebut unggul hamung lila legawa

Anglepas tansaya pas

Angaturi dipun genepi

Dadya ratus ing Padupan Kencana,

Tulus sumedya angambar arum,

Kumelun sundul ngawiyat,

Handayani geter sarining bawana,

Sarining Allah sarining Rahsa

Byar padang sasangka

Kadya tanggal kaping limalas

Padang njaba pandang njero

Padang luwih padang

♥♥♥☼♥♥♥

Tuhan berkarya dalam diri manusia, manusialah tangan dan kakiNya

Setiap pribadi telah dianugrahi talenta bukan untuk digenggam erat namun untuk saling berbagi

Tiada yang paling hebat namun kebersamaan membuat kuat

Dengan tulus menerima dan merayakan talenta yang ada pada orang-orang disekitar kita & dengan rendah hati mempersembahkan (melepas) talenta kita hidup semakin dipenuhi dan digenapi

Karena kita seumpama untaian bunga, untaian batang-batang lilin yang menyala

Malampun benderang berpendar cahaya

Atmosfer dipenuhi harum wangi bunga

KIDUNG PENGAREP-AREP

Standar

Priyagung berbudi bawaleksana

Rinengga reroncen puspa naga kumala

Memasah mingising budi

Datan nendra nadyan tatas ratri

Datan samar mulat kahanan jati

Asesikep gegaman jamus kalimasada

Linambaran lakutama hasthabrata

Sinengkuyung pangawikan dewa bathara

sun gugat enggal triwikrama

ambengkas sagung angkara

LAYUNG-LAYUNG JINGGA

Standar

Layung-layung jingga

Kumayan Sang Naga amemasuh memala

Layung-layung jingga

Pakarti ala bali myang sirna

Layung-layung jingga

Kasangsaya manungsa ing marcapada

Layung-layung jingga

Bakal linebur bali sampurna

 

Naga Amoksa Sapta Bawana

Manekung puja hardha sangara

Brantayudha tangeh rampunga

Meksa jurit pecahing jaja wutahing ludira

Sarana sanga harsa amemulya

Panandhang papa cintraka

Wus wancine…

 

Pamungkase Kang Dur Angkara

Surek Burek Barak Sana

Standar

Yaksa nendra samya bangkit budal andadal

ambalabar kanan kering wutahing wlahar

mrih sukerta samya larut murca lan sirna

amijeni wong kang becik lawan kang ala

….

….

Wus angancik arga sad indriya

nandhang duhkita Risang Sungkawa

amulat sakehing punggawa praja dalasan para pandhita

tan bisa bangkit pinilih kinarya tuladha

060805