KAKI TUNGGUL JATI JAYA AMONGRAGA

Standar

~HA~

Hangidunga piwelinge Kaki,

Sabda Palon Pamong Nusantara,

Ameca kasengsarane,

Rakyat Nusa sedarum,

Nampi panodhining Hyang Widhi,

Kalambangnya wong nyabrang,

Prapteng tengah katempuh,

Santering kali kang bena,

Yeku ing Gapura Sapta Ngesti Aji (1879),

Keh jalma samya lena.

~NA~

Nandang mrata sak Tanah Jawi,

Dadi kersane kang Murbeng Alam,

Meruhna para kawulane,

Lamun jagad punika,

Mengku Pangeraning Ghoib,

Nraju becik myang ala,

Kang nandur angunduh,

Nandang wohira priyangga,

Den alamna kinarya amratandani,

Jagad ana kang ngasta

~CA~

Carane kang paring panodhi,

Warna-warna wujuding bebaya,

Angrusak tanah Jawane,

Wong glidig datan ngukup,

Nambut karya datan nyukupi,

Priyayi padha kapiran,

Saudagar padha ambruk,

Tetanen akeh kang sirna,

Rinusakan ama katerak paceklik,

Abot uriping jalma.

~RA~

Raharjaning bumi sirna yekti,

Mubaling ama sakelangkung ndadra,

Tuhu agung rerususuhe,

Keh pandung panci dalu,

Tan tentrem uriping jalma,

Ing rina akeh begal,

Dha rebut-rinebut,

Risak tataning sujanma,

Negari kewran anggenira ngadani,

Jalma tan ajrih pidana.

~KA~

Kalampah dumugi tigang warsi,

Jalma isih jroning heru-hara,

Rebutan sandang pangane,

Lali sanak sedulur,

Amarga tan tahan perihing ati,

Lali anggering praja,

Amung mburu napsu,

Gya ketungka praptanira,

Pagebluk kang linuwih sak tanah Jawi,

Akeh kang samya pralaya.

~DA~

Dadya girising pra setan sami,

Kesandung bae nemahi lena,

Mangkiya wujuding dadine,

Udan barat angin gung,

Kayu geng rebah mblasah sami,

Kali-kali dha bena,

Nggirisi satuhu,

Kadya benaning samodra,

Kang tinerak datan saged nanggulangi,

Larut amblas myang sirna.

~TA~

Tanda ingkang luwih nggegirisi,

Alun samya munggah ing daratan,

Angrisak tepis wiringe,

Karya getering kalbu,

Ingkang dumunung kanan kering,

Kayu-kayu keh kendang,

Padha sirna larut,

Sela ageng samya mbrasta,

Gumalundung balabag katut keli,

Gumlendung swaranira.

~SA~

Sakathahing hardi agung sami,

Nggegiri urubing dahana,

Gumaleger suwarane,

Mutah wlahar myang watu,

Mblabar ngelebi kanan-kering,

Nrajang wana lan desa,

Manungsa keh lampus,

Kebo sapi gusis samya,

Raja-kaya datan wonten ingkang keri,

Tan ana manggih puliha.

~WA~

Wasana sanget horeging bumi,

Ana lindu ping pitu sedina,

Karya angrusak jalmane,

Dha nela sitinipun,

Brekasakan sami angeksi,

Anyarat sagung jalma’

Samya pating gluruh,

Kathah ingkang nandang raga,

Warna-warna panggoda lawan sesakit,

Langka waras keh lena.

~LA~

Lah mangkono karya tetenger neki,

Ingwang prapta aneng Nusa Jawa,

Maujud tengah rakyate,

Kinanthi anak putu,

Wujud brekasakan myang demit,

Sun sebar kawruh nyata,

Agama satuhu,

Ameruhna mrang makripat,

Gami budi nenggih Islam kang sejati,

Agemannya sang sukma.

~PA~

Papestining Nusa tekan janji,

Yen wus jangkep limang atus warsa,

Kapetung jaman Islame,

Nusa bali marang Ingsun,

Jawi Budhi madep sawiji,

Sapa kang ngemohana yekti nampi bendu,

Sun oyakan putuningwang,

Dadya pratanda praptaning tundan-demit,

Nggegila myang nglelara.

~DHA~

Dha weweka jaman tundan-demit,

Haywa angiderna ngelmunira,

Nedya nglawan demite,

Sira yekti ginuyu,

Dening pra demit putu mami,

Haywa nandang yudha,

Ananjakna ngelmu,

Myang sarana marupa-rupa,

Kabeh iku tan pasah ing awak demit,

Mbalik anyabet sira.

~JA~

Jangkaning Nusa wus aweh wangsit,

Wineca dening jalma waskita,

Ing primbon Jayabayane,

Jalma tan pungguh wutuh,

Wineca sirnanya sepalih,

Dene ingkang waluya,

Perlu samya weruh,

Isarat nulak bebaya,

Mung netepi dharmaning urip sejati,

Wasitanya pra kuna.

~YA~

Yaiku sahadat kang sejati,

Ameruhi dununge Sang Gesang,

Ing teleng jiwa ragane,

Lamun tan bisa weruh,

Takokna guru kang sejati,

Kang wus putus kawruhnya,

Wikan manjing alus,

Bisa ngajal jroning gesang,

Wuninga sangkan paraning dumadi,

Perlu sira upaya.

~NYA~

Nyatakna yen sira wus winirid,

Kabeh wasitanya gurunira,

Meruhna ing makripate,

Manungsa urip iku,

Suket ing wana petaneki,

Yen wus tumekeng mangsa,

Ginaru kaluku,

Ingkang nlesep selanira,

Yeku jalma kang wruh sahadat sejati,

Wisikane sang sukma.

~MA~

Manawa sira anyulayani,

Marang geguritaning Sang Gesang,

Yekti abot pidanane,

Urip iku satuhu,

Nggawa reng-renganing Hyang Widhi,

Kodrat datan anyidra,

Marang kersa Agung,

Lamun wus tumekeng mangsa,

Geguritaning Gesang mbabar dumadi,

Laksita madyapada.

~GA~

Gagaring sahadat sejati,

Karsa lamun urip iku tunggal,

Tunggal myang kabeh sipate,

Gelaring jagad iku,

Pratanda agunging Hyang Widhi,

Kwasa nganakake jagad,

Myang kwasa angukud,

Paranipun kabeh sipat,

Marang sangkane yeku Sumbering Urip,

Purwanira dumadi.

~BA~

Babaring Gesang wujud dumadi,

Anggelar sawernaning agama,

Mrata para umate,

Tumeka wancinipun,

Pra umat ngungkurna agami,

Kang sih ngrasuk agama,

Tan wruh kang satuhu,

Amung nyekeh srengat,

Sunyataning agama tan urip ning ati,

Ngrasuk blongsong kewala.

~THA~

Thathit sliweran ning Nusa Jawi,

Pratanda Ingwang numedakna,

Nyampurnakna agamane,

Mbalikna myang kang tuhu,

Anyebarna Islam Sejati,

Dhuk jaman Brawijaya,

Ingsun datan purun,

Angrasuk agama Islam,

Marga Ingwang wuninga agama iki,

Nlisir saka kang nyata.

~NGA~

Ngelingna marang umat sami,

Yen sira tan ngetut kersaningwang,

Yekti abot panandange,

Ingsun pikukuhipun,

Nusantara ing saindenging,

Bawana sisih wetan,

Asia puniku,

Kasigeg nggeningwang nyabda,

Kasabdakna mrang bawana wadag iki,

Lumantar Panembahan GIRIMAYA.

Iklan

16 responses »

 1. pamuji rahayu..

  terima kasih kangmas Tomy.. atas pawedaran.. falsafah aksara Jawa.., sudah kami pelajari dan begitu menambah pencerahan. dan terima kasih juga atas kiriman email yang lalu tentang KAKI TUNGGUL JATI JAYA AMONGRAGA, dan pemedaran mengenai HA NA CA…., menambah khasanah dan wacana tentang falsafah hidup… sebagai pandangan JAWA.
  matur sembah nuwun
  salam sihkatresnan
  Rahayu..,

 2. dan bersama ini perkenankan kami juga mengucapkan. turut nandang sungkawa.. atas kejadian yang menimpa saudara saudara kita di SUMBAR.. semoga diberikan ketabahan.. dijauhkan dari Rubedha sambikala.., dan semoga pula atas keprihatinan kita tidak akan terjadi lagi bencana untuk negeri ini .. walau Nusantara telah mendapatkan Supata.., nanging mbok bilih terjadi lagi .. tidak membawa korban.. sehingga kita lebih bisa berbenah diri…,
  Duh… Nusantaraku
  saat saat kau nandang prihatin
  kenapa kau kembali harus nandang sngkawa..,
  rubedha sambikala…,
  pertanda apa ini .. Gusti…,

  Matur sembah nuwun
  salam sihkatresnan
  rahayu..,

 3. @ Kakangmas Hadi Wirojati

  Pamuji rahayu Kangmas sudah kewajiban kita sebagai saudara saling asah asih dan asuh
  Mekaten Mas Hadi dawuh ingkang kula tampi bilih kita kedah nglajengaken lelampahanipun para minulya nglajengaken nyerat Kitab Adammakna inggih hakikatipun ingkang sinebat manungsa
  Ing kitab kalawau wonten kaca ingkang dipunserat kaliyan mangsi abrit ingkang nyariosaken perang bubruh, ing niku kathah tiyang dados bantening perang. Ingkang jinangkung slamet inggih tiyang ingkang ngluhuraken para pepundhen para leluhur sedaya. Cobi Kangmas nyuwun pirsa dhateng Mas Sabdalangit sejatosipun malaikat menika sinten kagem njangkepi dawuh ingkang kula tampi menika.
  Salam sih katresnan, rahayu ingkang sami kepanggih

 4. @ Kang Tono
  Menika ingkang kasebut dialektika asas perubahan kuantitatif menuju perubahan kualitatif .
  Untuk itu mari kita saling asah asih asuh agar kang mrenthel putih inggih kamaningsun inggih kamaning Allah saged manjilma dados cahya pepadhanging jagad. Padhang njaba padhang njero padhang luwih padhang

  @ Yangkung
  Dawah sami Yang, paduka menika ingkang dados sudarsana kula ingkang tansah paring pepadhang saha pangeling-eling

  @ Pak Narno
  Padhanging nala kula saking kersa pinarakipun panjenengan Pak Guru.
  Kula ingkang kathah kalepatan nyuwun gunging pangaksami

 5. pamuji rahayu..,

  nuninjih KIdimas …, meniko sampun kula tangletaken dumateng Kangmas SBS, mugya panjenenganipun kanthi renaning penggalih.. sekantenan tanglet pralampitho ingkang kula tampi mugya membawa kebaikan bersama dalm persaudaraan universal juga bagi ketentraman dan kejayaan negeri kita… walau kita hanya sebagian kecil dari negeri ini,Kidimas.., nanging apa salahnya kita ikut andil untuk menjunjung tinggi keluhuran pepundhen dan leluhur kita sendiri sebagai cikal bakal nuswantara…,
  matur sembah nuwun Kidimas.. mugya panjenengan dan para kadhang ing paseban mriki tansah ginanjaran wilujeng niring sambikala…,sampun kesupen dipun kirim oleh olehipun saking jogja dalam acara TEMU GATHOK ING ROSO ” mugya ndadosaken mungfangat bagi sanak kadhang wonten padepokan mriki. matur sembah nuwun ,
  salam sihkatresnan ( Saling asah asih asuh )
  rahayu..,

 6. Ytm mas Tomy, dari berbagai sudut pandang kita meyakini ada yang salah dengan negeri ini. Bencana Alam bukan murka Tuhan karena Dia Maha Kasih Sayang. Bencana adalah akibat dari sebuah sebab. Muasalnya tetap si Manusia.

  Gempa bumi: Pergerakan lempeng bumi akibat perubahan suhu panas bumi yang kelewat batas karena kerusakan hutan dan penghambur-hamburan energi yang tidak terbarukan dst. Kerusakan hutan dan lingkungan ini, siapa yang merusak? Manusia.

  Manusia adalah makromosmos. Alam jadi mikrokosmos. Sebab alam pun takluk oleh manusia. Hancur lestarinya alam, ditentukan manusia. Hancurnya alam akibat batin manusia yang tidak terkontrol oleh wahyu petunjuk dari Gusti Allah. Sebalinya, lestari, hijau dan hidupnya alam adalah buah dari rasa syukur batin kita pada Gusti dan meneruskan proses penciptaan hingga selesai. Nuwun mas. Selamat bekerja dan sukses selalu njih.

 7. HADIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIRRRRRRRRR

  MENGUCAPKAN SELAMAT ATAS NAMA PERSAHABATAN DAN PERSAUDARAAN

  SEMOGA DENGAN BERJALANNYA WAKTU SEMAKIN MEMPERSATUKAN KITA SEMUA.. TIDAK MELIHAT SIAPA KAMU.. APA AGAMAMU.. APA MAZHABMU.. TETAPI DENGAN MENYADARI KITA BERASAL DARI YANG SATU..

  SALAM SAYANG SELALU

 8. hehehehe.. enda bisa komen.. menyapa sahabat yang ku sayangi saja yaaaak..
  Salam Cinta Damai dan Kasih Sayang
  ‘tuk Sahabatku terchayaaaaaaaank
  I Love U fuuulllllllllllllllllllllllllllll

 9. Salam Persatuan Kepada Saudaraku Semua

  Kebanggaan Sebagai Anak Negeri. Jiwa Persatuan sebagai Bangsa Indonesia akan selalu tergurat di dalam diri. Tekad dan Harapan Menjadi Negeri Yang Besar tak akan pernah pudar oleh apapun. Semua berpadu menjadi sebuah Harapan yang bersandar pada Sosok Sang Pemimpin. Sang Pemimpin yang mampu mewujudkan semua itu. Sang Pemimpin Harapan Kita. Harapan Bangsa dan negeri Indonesia.
  Biarkanlah harapan itu selalu tersemai dengan indah. Dan akan kita wujudkan bersama satu saat nanti. Harapan itu pulalah yang mengiringi untaian kata-kata dalam tulisan dibawah ini yang terangkai dalam beberapa bagian. Bagian awal (BabI) akan ku sampaikan saat ini sedangkan bagian lainnya akan kusampaikan kemudian. Dan aku berharap saudaraku semua akan berbagi, menebarkan dan menyampaikannya pula kepada yang lain. Agar Kita dapat merasakan dan meyakini bahwa Harapan itu masih ada dan kelak … akan terwujud.

  KUTEMUKAN SOSOK
  … “SANG PEMIMPIN BESAR” …

  BAB I
  INDONESIA DAN SANG PEMIMPIN BESAR

  Indonesia bagaikan sebuah Permata Berkilau dalam jagat raya kehidupan. Sebuah Permata terindah yang sesungguhnya begitu mempesona, menawan mata hati dan jiwa siapapun yang memandang. Namun sayangnya Kilau Permata itu belumlah mampu memancar dengan sempurna. Sebagian kilaunya masihlah terpendam belum terpendar keindahan sesungguhnya.

  Itulah Indonesiaku negeri kebanggaanku. Negeri yang telah memberikan nafas kehidupan. Walaupun sebahagian kilaunya masih terpendam namun aku menyakini bahwa sebuah Permata tetaplah Permata sampai kapanpun. Dan pada saatnya nanti kilau keindahan sesungguhnya pasti akan memancar.

  Bila saat itu tiba maka siapapun yang memandang akan terpukau, mengagumi bahkan bergetar hatinya karena memandang keindahan dan kebesaran Indonesiaku yang sesungguhnya.

  Indonesia … Keindahannya tak akan pernah cukup untuk dilukiskan dengan berjuta untaian kata sekalipun.

  Indonesia … Kebesarannya tak akan terwakilkan dengan goresan tangan siapapun jua.

  Indonesia … Warna-warni Keragaman Pesona dan Budayanya tak akan mungkin tergantikan oleh sapuan kuas apapun.

  Indonesia Permata Beribu Pulau terpagari oleh tonggak-tonggak Kegagahan Anak-anak negerinya, terpoles Sempurna dengan Keindahan Artistik Alamnya.

  Dan sampai kapanpun Indonesiaku adalah Indonesia … Sang Permata Berkilau di semesta ini.

  Karena memang Indonesiaku adalah Guratan Sempurna. Maha Karya Terindah Guratan Tangan dari Sang Maha Kuasa.

  Itulah Indonesiaku … aliran darahku, helaan napasku, hakikat dan jiwaku sebagai Anak Negeri.

  Dan aku hanyalah salah satu dari anak-anak negeri Indonesia yang selalu berharap Maha Karya Terindah ini akan selalu terjaga sepanjang masa. Selalu berharap dan siap melakukan apapun demi untuk melihat Kilau Permata Indonesiaku tercinta selalu terpendar, tak akan pernah padam oleh siapapun atau apapun.

  Kilau Keindahan, Kilau Kebesaran yang akan selalu ditopang oleh setiap rakyat dan seluruh anak-anak negeri Indonesia yang tentunya berada dalam satu arahan, satu tuntunan dan satu rengkuhan yang akan selalu menaungi, menjaga hingga menghantarkan Perjalanan Sejarah Bangsa dan Negeri Indonesiaku ini. Dan itu akan berpuncak kepada satu figur Pemimpinnya.

  Dan aku hanyalah satu dari begitu banyak rakyat di negeri ini yang berharap menemukan dan memiliki sosok Pemimpin Terbaik. Pemimpin Terbaik yang mampu memimpin dalam arti sesungguhnya. Memimpin untuk dapat melajukan Kapal Kehidupan Negeri ini, menghindari karang-karang terjal ataupun menghadapi garangnya ombak kehidupan hingga kapal ini dapat terus melaju dan pada akhirnya mengembangkan Layar Kehormatan dan Kebanggaan sebagai Bangsa dan Negeri Indonesia.

  Seorang Pemimpin yang mampu menempatkan Bangsa dan Negeri ini untuk berdiri sama tegak bahkan melampaui bangsa-bangsa dan negeri lain.

  Seorang Pemimpin yang memiliki Kharisma Kepemimpinan yang sejati hingga mampu menerpa dan menyentuh setiap rakyatnya, menunjukkan kegagahan diantara pemimpi-pemimpin bangsa manapun hingga mampu menghantarkan bangsa ini ke Puncak Kehormatan, menggenggam Harkat dan Martabat sebagai Bangsa yang Besar.

  Pemimpin yang siap mempersembahkan segala hal terbaik yang dimiliki, berjuang dan mengabdi hanya untuk Sang Pertiwi. Berjuang tanpa pamrih hanya atas dasar tekad dan kesungguhannya sebagai Anak Negeri yang tengah memimpin Bangsa dan Negerinya.

  Pemimpin yang akan selalu dihormati dengan hati karena dirinya adalah Simbol Kebanggaan Rakyatnya.

  Dan untuk menjalankan kepemimpinan itu tentunya membutuhkan seorang
  Pemimpin yang memiliki dasar dan arahan langkah untuk berpijak, memiliki pengetahuan kehidupan, kemampuan untuk membimbing dan mengarahkan kepada satu tujuan besar.

  Karena hanya Pemimpin yang berkharisma, memiliki kemampuan dan dasar pijakan langkah yang kuat yang akan mampu membentuk dan melahirkan anak-anak Negeri yang gagah dan berkarakter yang akan membuat siapapun di negeri ini menepuk dada menunjuk dengan bangga sebagai Rakyat Indonesia.

  Sebuah Seruan Kegagahan yang “berisi” bukan hanya slogan semata. Sebuah seruan yang akan membahana di angkasa raya dan hanya mungkin terwujud dengan sentuhan tangan yang tepat dari Pemimpin Terbaik.

  Itulah harapanku, harapan saudaraku seluruh Rakyat Indonesia. Namun akankah sekeping harapan itu yang selalu berusaha untuk kita jaga akan bisa terwujud?

  Akankah harapan itu tetap mampu bersinar dan menggapai suatu hasil terbaik seperti yang kita harapkan?

  Mungkinkah kita dapat berjumpa dengan seorang Pemimpin yang memang memiliki sebuah tekad dan kesunggguhan untuk memimpin dengan sepenuh hati, berjuang tanpa pamrih, mempersembahkan dan mengorbankan segala kelebihan yang dimiliki hanya untuk Kebesaran dan Kehormatan Negeri Indonesia tercinta ini?

  Ach ……sepertinya semua itu bagaikan mimpi disiang hari, bagaikan pungguk merindukan bulan. Akankah menjadi nyata? Akankah semua itu hanya tetap berakhir menjadi impian kosong?

  Karena seiring waktu yang berputar, disadari atau tidak perlahan-lahan harapan itu seakan seperti memudar karena tak kunjung berjumpa sosok Pemimpin yang diharapkan.

  Siapapun bisa dan mampu duduk diatas kursi kepemimpinan namun tidak semuanya mampu menjadi seorang Pemimpin.

  Sering kali yang terlantun hanyalah bermanis kata, menunjukkan pesona bahkan perhatian tapi semua hanyalah sesaat demi meraih kepentingan dan keuntungan untuk diri mereka. Bukan untuk kita, bukan untuk Rakyat dan Negeri Indonesia.

  Rasanya lelah menanti, lelah berharap tanpa ada setitik cahaya yang memungkinkan semua itu bisa terwujud. Dan disaat sisa-sisa helaan nafas harapan semakin menipis, disaat keinginan dan cita-cita seakan begitu jauh untuk digapai, disaat rasa lelah menyergap begitu kuat dihati ini. Dan disaat kepiluan semakin menyengat ketika memandang satu demi satu Kebesaran Negeri ini meredup, terenggut, terampas tanpa mampu berbuat apapun.

  Kebesaran Negeri yang tak dipandang atau bahkan sengaja dicoreng oleh tangan-tangan tak bertanggung jawab.

  kebesaran Negeri yang dinodai, terampas dan terenggut oleh keculasan bangsa dan negeri lain, yang semuanya bermula atau sebenarnya didasari karena tidak mampu menerima, berlapang dada memandang Kebesaran, Keindahan ataupun Kemakmuran bangsa dan negeri ini hingga dengan berbagai cara menginginkan pula untuk mampu memiliki dengan meninggalkan goresan tajam kepahitan untuk bangsa dan negeri ini.

  Mereka yang bukan apa-apa, bukan siapa-siapa tapi berlagak seolah mengetahui dan lebih memiliki kuasa untuk menentukan sesuatu atas diri bangsa dan negeri ini.

  Apakah Kebesaran Bangsa dan Negeri ini yang terlalu melimpah? Hingga kita tak mampu menjaganya dengan baik?.

  Ataukah para sosok-sosok yang seharusnya menjaga dan menjadi rantai rantai pengokoh, menaungi dengan kegagahan namun tak mampu menjaga Kebesaran Bangsa dan Negeri ini dengan sepenuh hati?
  Atau apakah karena memang tak mampu untuk melakukannya?

  Belum lagi Kebesaran Bangsa dan Negeri ini yang turut tercoreng, yang diredupkan oleh sesama anak negeri sendiri, sesama saudara sejiwa yang seharusnya saling menjaga, tapi karena ego dan kepentingan sendiri melupakan bahwa kehidupan yang mengalir didalam dirinya adalah merupakan pemberian dari Sang Bumi Pertiwi.

  Hingga disengaja ataupun tidak justru ada sesama anak negeri yang menancapkan sembilu duka pada Sang Pertiwi.

  Bila kebesaran tak mampu lagi memancar, maka harga diri dan martabat pun turutlah redup karena terinjak-injak oleh tangan-tangan dari bangsa bangsa lain yang memandang sebelah mata, menganggap seolah tak berarti bahkan nyatanya ada pandangan yang menganggap kita sebagai bangsa pecundang.

  Siapakah yang seharusnya maju dan berdiri didepan menghadapi semua hal yang datang untuk meredupkan Kebesaran Negeri ini?

  Rakyatnya yang tak mampu bersatu ataukah Pemimpinnya yang tak mampu menyatukan?

  Rakyatnya yang kehilangan arah ataukah Pemimpinnya yang tak mampu menuntun, menunjukkan hingga menghantarkan apa yang harus dilakukan untuk tetap menjaga dan membuat Kilau Kebesaran itu selalu terpancar.

  Bagaimanapun sebagai rakyat maka langkah-langkah kaki anak negeri Indonesia ini akan mengarah dan mengikuti jejak langkah yang ditunjukkan oleh sang Pemimpinnya.

  Lalu bagaimana jadinya bila sosok yang dijadikan panutan, sosok yang memimpin, namun dirinya sendiri tidaklah mengetahui arah mana yang harus dituju atau langkah apa yang tepat yang harus dilakukan.

  Maka akan menuju kemanakah Kapal Kehidupan Bangsa ini? Terus melaju ataukah terpuruk?

  Lalu apakah kita diam melihat semua itu? Akankah kita biarkan Kebesaran dan Kejayaan yang seharusnya bersinar, pudar, hilang dan terenggut begitu saja?

  Relakah kita melihat Bangsa dan Negeri yang kita cintai, para generasi-generasi penerus yang kita kasihi hanya mendapatkan sisa-sisa dari kehormatan yang seharusnya semakin lama semakin mencapai puncak, dan pada akhirnya hanya akan dianggap menjadi bangsa dari generasi yang tanpa arti.

  Yach …..jawabnya tidak!!! Dan siapapun kita sebagai Rakyat Indonesia tidak akan pernah rela bila harga diri diinjak apalagi dianggap sebagai bangsa pecundang.

  Kita pasti akan siap berdiri gagah menghadapi siapapun atau apapun. Kita pasti akan siap berdiri gagah, mengepalkan tangan bahkan menunjuk hidung, menghadapi siapapun atau apapun yang hendak mencabik harga diri sebagai Bangsa Indonesia.

  Kita siap mencucurkan peluh, mencurahkan segala daya, mewarnai dengan Aliran Darah Keberanian dan Kesucian Hati, demi untuk memandang Sang Merah Putih selalu Berkibar dengan Gagah.

  Kita adalah Ksatria Negeri, yang selalu siap menyatukan jiwa, mempersembahkan segala hal yang terbaik, menggemakan dengan lantang Kehormatan Sang Pertiwi.

  Namun sekali lagi semua harapan itu, semua semangat dan tekad itu seolah bagaikan berlalu begitu saja.

  Tekad, Keinginan dan Semangat Berkobar. Namun tanpa ada satu sentuhan dari seorang Pemimpin yang tepat, yang mengarahkan langkah kita maka kita bagaikan kehilangan arah, terpecah sendiri, bagai kehilangan Satu Tujuan Hidup Berbangsa dan Bernegara yang seharusnya selalu kita junjung.

  Sekali lagi, pada akhirnya semuanya akan berujung dan bergantung kepada satu sosok yaitu sosok Sang Pemimpin. Dan jelas tentunya bukanlah seorang Pemimpin yang hanya memiliki pesona belaka, menjadi sosok yang beruntung karena duduk disinggasana. Tapi yang kita butuhkan sosok Seorang Pemimpin Besar.

  Pemimpin Terbaik karena memiliki pengetahuan dan kemampuan serta segala hal lainnya. Memiliki daya dan karya untuk membimbing kita semua mengarahkan, menuntun, menghantarkan hingga memastikan langkah Bangsa Indonesia akan sampai disatu Puncak Tujuan Tertinggi.

  Seorang Pemimpin yang mampu menjadi Teladan Sejati karena memang telah memahami makna dan hakikat sebenarnya sebagai seorang Anak Negeri dan bagaimana menjalankan peran terbaik itu.

  Seorang Pemimpin yang berjuang tanpa pamrih karena setiap perjuangannya, setiap gema kegagahannya memimpin bangsa ini adalah merupakan wujud nyata, persembahan bakti tertinggi seorang Anak Negeri kepada Ibu Pertiwinya.

  Wujud nyata yang membuat kita pasti dapat menilai dan mengukur sebuah ketulusan sejati. Melihat dengan jelas dan nyata sebuah bentuk pengabdian dari Seorang Pemimpin.

  Bakti tertinggi, pengabdian yang tulus dari Seorang Pemimpin tentunya tak akan pernah mengharapkan pamrih atau imbalan apapun. Bahkan sebuah pembayaran atau bahkan gaji sekalipun. Karena memang pastilah sosok Pemimpin itu memahami benar bahwa dirinya sedang menjalankan Peran Terbaik sebagai seorang Anak Negeri, bukan tengah berniaga dengan Negerinya apalagi mengharapkan upah atas Kepemimpinannya.

  Seorang Pemimpin Sejati yang akan menjadi Motivator Terbesar, Pembangkit Semangat Nasionalisme yang akan mampu menyatukan kita semua menggapai masa depan Bangsa dan Negara yang lebih baik.

  Selalu siap menyuarakan kegagahan, berjuang sebagai sosok Anak Negeri yang membela harga diri Ibu Pertiwinya.

  Wahai saudaraku Rakyat Indonesia. Tentunya gema harapan itu yang berkecamuk didalam dada kita tapi sekaligus bercampur antara keyakinan dan kehilangan keyakinan.

  Karena sepertinya tidaklah mungkin menemukan Sosok Pemimpin seperti yang kita butuhkan. Dan kita pun terkadang bimbang seperti apakah sebenarnya sosok Sang Pemimpin Besar yang kita butuhkan itu?

  Adakah sebuah tolak ukur atau landasan yang menjadi penguat keyakinan kita bahwa itulah sosok Seorang Pemimpin yang sesungguhnya?

  Tentunya pertanyaan itu pun akan terus menjadi pertanyaan tanpa akhir, tanpa kunjung mendapat jawaban bila kita hanya berdiam diri atau termangu saja.

  Bagaimana mungkin kita berharap menemukan sesuatu yang terbaik bila kita hanya berdiam dan menunggu saja. Menanti entah berapa lama, menanti entah sampai kapan. Dan apakah pada akhirnya penantian itu akan menghantarkan bertemu sesuatu yang terbaik bagi kehidupan kita.

  Untuk mendapatkan hal yang terbaik secara pribadi saja maka kita harus mengerahkan segenap kemampuan, segala upaya untuk bisa mendapatkannya. Apalagi ketika berbicara tentang Bangsa dan Negara, tentang peran kita sebagai Rakyat sekaligus Anak Negeri, maka sudah tentu kita pun harus bersiap diri, melakukan segala hal, melakukan apapun untuk memberikan sebuah sumbangsih tersendiri kepada Negeri ini.

  Mulai dari saat ini, mulai dari hal yang terkecil, dimulai dari diri sendiri mencoba menata, mengkondisikan, menyatukan persepsi, menyamakan tujuan dengan menyadari dan menanamkan bahwa segala sesuatu yang ada di Negeri ini, apapun yang terjadi pada Bangsa ini, maka semua itu akan kembali dan berpulang kepada diri kita sendiri.

  Melakukan kebaikan, menjaga dengan kemampuan yang ada, mengerahkan potensi yang dimiliki, hanya dan untuk atas nama Bangsa dan Negeri Indonesia. Sekecil apapun adalah jauh lebih baik dari pada berdiam diri atau bahkan berbuat keburukan.

  Membuka wawasan dan cakrawala berpikir, memandang jauh kedepan untuk menjadi pribadi-pribadi Rakyat sekaligus Anak Negeri yang terbaik. Membekali diri dengan pengetahuan, potensi dan kemampuan untuk kita satukan pada saatnya nanti.

  Dan diujung langkah perjuangan kita sebagai pribadi Anak-anak Negeri maka adalah mempertajam pandangan, memandang dan mendengarkan dengan hati, memberikan penilaian obyektif, memilah dan menetapkan dengan suara hati terdalam hingga langkah kaki kita semua akan sampai disebuah perjalanan, dan pada akhirnya dapat menemukan sosok Pemimpin Terbaik bagi kita semua.

  Pada akhirnya aku berharap apapun yang kita lakukan, apapun pengalaman dan hal-hal berharga yang kita dapatkan. Teruslah berupaya dengan segenap kemampuan agar pada akhirnya kita dapat saling berbagi, mengingatkan, menyampaikan dan saling bersama membulatkan tekad untuk mulai menapak lebih baik, berbuat hal yang nyata untuk Rakyat dan Bangsa Indonesia karena sesungguhnya semua itu adalah untuk diri kita pula.

  Wahai saudaraku … semaikanlah dan biarkan tumbuh dengan kuat Keyakinan dan Kebanggaan sebagai Anak Indonesia. Agar pada saatnya nanti bersama kita gemakan kesegenap penjuru semesta.

  Akulah Anak Indonesia. Akan Kubuat Sang Pertiwi tersenyum Bangga. Akan Kuhiasi Angkasa Raya dengan Kibaran Kegagahan Sang Merah Putih.

  Akan kubuat setiap hembusan angin hanya menebarkan Keharuman Nama Bangsa dan Negeri Indonesia.

  Indonesiaku yang Bersinar bagai Permata Terindah di Jagat Kehidupan.

  Indonesiaku Nan Permai Guratan Maha Karya Sempurna.

  Indonesiaku Yang Gagah dengan Rantai Pengokoh Ikrar Setia Anak-anak Negeri.

  Indonesiaku Yang Bermartabat, menggetarkan siapapun dalam Genggaman dan Pancaran Kharisma Sang Pemimpin Besar.

  Demi Kebanggaan sebagai Rakyat Indonesia.

  Demi Kebesaran Bangsa. Demi Kebesaran Negeri Indonesia yang Berkilau di Puncak Kehormatan Tertinggi yang akan mampu kita wujudkan hanya dengan sentuhan sosok Sang Pemimpin Besar.

  Sang Pemimpin Besar Yang Memimpin dengan Pengetahuan dan Kemampuannya.

  Sang Pemimpin Besar yang Menuntun dengan Daya dan Karyanya.

  Sang Pemimpin Besar yang Menyentuh dengan Ketulusan dan Kebesaran Hatinya.

  Sang Pemimpin Besar … Sang Pemimpin Sejati … Yang akan membuat Bangsa ini Menepuk Dada Menunjuk dengan Bangga sebagai Rakyat Indonesia.

  Hingga pada akhirnya setiap Rakyat, seluruh Anak-anak Negeri akan selalu menggemakan dengan lantang …

  “Aku adalah Kegagahan.”

  “Aku adalah Rantai Pengokoh Sang Pertiwi.”

  “Aku adalah Pengibar dan Penjaga Sang Merah Putih.”

  “Dan aku adalah … INDONESIA.”

  Jadi Mari Kita Bulatkan Tekad dan Kuatkan Keyakinan selalu Bersandar pada Hati, Tegar hadapi apapun.

  Bersama kita Berharap, Mencari … dan terus Melangkah … hingga kita berjumpa dengan … Sang Pemimpin Besar.

  Sang Pemimpin Besar yang akan membuat setiap Bangsa dan Negeri manapun hanya akan memandang …

  “Indonesia adalah Kegagahan” … “Indonesia adalah Kejayaan” … “Indonesia adalah Bangsa dan Negeri Yang Besar.”

  Indonesia Yang Gagah Butuh Sang Pemimpin Berkharisma
  Indonesia Yang Jaya Butuh Sang Pemimpin Sejati
  Dan Indonesia Yang Besar Butuh … Sang Pemimpin Besar.

  Jadi berarti Untuk Mampu Berdiri Gagah, Memancarkan Kilau Kejayaan,
  Menjadi Bangsa dan Negeri Yang Besar maka yang Kita Butuhkan adalah

  … “ Sang Pemimpin Besar ” …

  Salam Persatuan dan Kebanggaan sebagai Sesama Anak Negeri Indonesia.

 10. Nunut ngiyub Mas Tomy sinambi ngunjuk soho dahar Pasugatan engkamg panjengan Babaraken wonten ing mriki. sedoyo sampun kulo icipi matur suwun sanget sampun ndadosaken renaning penggalih ugi tuwuking pangudho roso.( wongso )

 11. salam kenal buat sudaraku sesama anak bangsa ..selamat rahayu…makasih paweruh arti hidup kehidupan yang sejati dari leluhur sesepuh jawa yang perduli pada anak putu dan bangsa ,makmur rakyatnya jayalah bangsaku dan siap bersaing dan bersanding dengan negara di dunia semoga bermartabat mengangkat harkat harga diri bangsa terus berkibar benderaku terus berkaya generasiku jayalah indonesiaku……..

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s